Udzielanie informacji publicznych

Na podstawie:

- Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.2016.1764 j.t.)

- Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U.2016.23 j.t.)

- § 30 "Regulaminu Organizacyjnego Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Josepha Conrada - Korzeniowskiego w Gdańsku",

zarządza się co następuje:

§ 1

Prawo do informacji publicznej pozwala na uzyskanie informacji publicznej, w tym uzyskania informacji przetworzonej w takim zakresie, w jakim jest to szczególnie istotne dla interesu publicznego.

Udostępnieniu podlegają informacje w szczególności o:

  1. polityce wewnętrznej i zagranicznej,
  2. polityce wewnętrznej i zagranicznej jednostek organizacyjnych gminy,
  3. zasadach funkcjonowania jednostek organizacyjnych,
  4. danych publicznych (pism urzędowych, stanowisk w sprawach publicznych, treść aktów normatywnych),
  5. majątku publicznym.

Podmiot udostępniający informację publiczną jest obowiązany zapewnić możliwość kopiowania informacji publicznej albo jej wydruk lub przesłania informacji publicznej albo przeniesienia jej na odpowiedni, powszechnie stosowany nośnik informacji.
Odmowa udostępnienia informacji publicznej oraz umorzenie postępowania o udostępnienie informacji przez organ władzy publicznej następują w drodze decyzji. 

§ 2

Informacja publiczna jest udostępniana na wniosek zainteresowanego. Wniosek ten powinien zostać przesłany do Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Gdańsku na adres korespondencyjny ul. Targ Rakowy 5/6 80-806 Gdańsk lub pocztą elektroniczny na adres Sekretariatu: wbp@wbpg.org.pl

Osobą odpowiedzialną za udzielenie informacji jest kierownik jednostki bądź jego zastępcy.

Wzór wniosku o udostępnienie informacji publicznej:

Wniosek-o-udostepnienie-informacji-publicznych.pdf

Wniosek-o-udostepnienie-informacji-publicznych.rtf

§ 3

Dostęp do informacji publicznej jest bezpłatny, z zastrzeżeniem, że jeżeli w wyniku udostępnienia informacji publicznej na wniosek podmiot obowiązany do udostępnienia ma ponieść dodatkowe koszty związane ze wskazanym we wniosku sposobem udostępnienia lub koniecznością przekształcenia informacji w formę wskazaną we wniosku, podmiot ten może pobrać od wnioskodawcy opłatę w wysokości odpowiadającej tym kosztom. 

Opublikowany 05/05/2023 13:14 przez Marta Sokołowska zatwierdzony przez Marta S.