Podstawowe zadania

Podstawowe zadania Biblioteki zawarte w statucie WiMBP w Gdańsku

III. Podstawowe zadania Biblioteki

§ 6

Podstawowe zadania Biblioteki to:

1. gromadzenie, opracowywanie, przechowywanie i ochrona zbiorów bibliotecznych, zwłaszcza dotyczących regionu pomorskiego dokumentujących jego dorobek kulturalny, naukowy i gospodarczy,

2. realizacja potrzeb czytelników poprzez:

a) udostępnianie zbiorów,

b) działalność informacyjną,

c) organizowanie czytelnictwa i udostępnianie materiałów bibliotecznych ludziom niepełnosprawnym. Pomoc w organizowaniu obsługi bibliotecznej specjalnych grup użytkowników (pacjenci, pensjonariusze, więźniowie),

d) promowanie działalności i usług Biblioteki w grupach czytelniczych i w społecznościach lokalnych województwa pomorskiego,

e) badanie potrzeb czytelniczych różnych środowisk i społeczności województwa pomorskiego,

f) popularyzowanie książki i czytelnictwa,

g) upowszechnianie dorobku literackiego twórców pomorskich,

h) popularyzowanie dorobku twórczego patrona Biblioteki oraz wiedzy o jego życiu,

3) rejestracja bibliograficzna piśmiennictwa dotyczącego województwa pomorskiego – opracowanie i publikowanie Bibliografii Pomorza Gdańskiego,

4. współdziałanie z innymi bibliotekami, instytucjami naukowymi i kulturalnymi, organizacjami i stowarzyszeniami w rozwijaniu i zaspokajaniu potrzeb oświatowych i kulturalnych mieszkańców województwa pomorskiego,

5. prowadzenie działalności instrukcyjno - metodycznej na rzecz samorządowych bibliotek publicznych w województwie pomorskim,

6. nadzór merytoryczny nad realizacją przez samorządowe biblioteki publiczne, zadań przewidzianych w ustawie o bibliotekach,

7. dokształcanie i doskonalenie zawodowe pracowników bibliotek oraz prowadzenie różnych form szkoleń,

8) analizowanie stanu organizacji i rozmieszczenia bibliotek publicznych w województwie pomorskim. Przedstawienie organizatorom tych bibliotek wniosków oraz propozycji zmian w tym zakresie,

9. prowadzenie działalności wydawniczej,

10. wykonywanie bibliotecznych zadań zleconych na podstawie odrębnych porozumień,

11. prowadzenie wypożyczeń międzybibliotecznych,

12. prowadzenie praktyk zawodowych dla studentów bibliotekoznawstwa oraz słuchaczy pomaturalnych szkół bibliotekarskich,

13. współpraca z bibliotekami w kraju i za granicą w zakresie doskonalenia organizacyjnego i rozwijania działalności biblioteki.

 

Opublikowany 25/03/2015 11:18 przez Barbara Blacharska zatwierdzony przez Barbara B.


Podstawowe zadania

Podstawowe zadania Biblioteki zawarte w  statucie WiMBP w Gdańsku
III. Podstawowe zadania Biblioteki
§ 6
Podstawowe zadania Biblioteki to:  1) gromadzenie, opracowywanie, przechowywanie i ochrona zbiorów bibliotecznych, zwłaszcza dotyczących regionu pomorskiego dokumentujących jego dorobek kulturalny, naukowy i gospodarczy,
2) realizacja potrzeb czytelników poprzez:  a) udostępnianie zbiorów,  b) działalność informacyjną,  c) organizowanie czytelnictwa i udostępnianie materiałów bibliotecznych ludziom niepełnosprawnym. Pomoc w organizowaniu obsługi bibliotecznej specjalnych grup użytkowników (pacjenci, pensjonariusze, więźniowie),  d) promowanie działalności i usług Biblioteki w grupach czytelniczych i w społecznościach lokalnych województwa pomorskiego,  e) badanie potrzeb czytelniczych różnych środowisk i społeczności województwa pomorskiego,  f) popularyzowanie książki i czytelnictwa,  g)  upowszechnianie dorobku literackiego twórców pomorskich,  h)  popularyzowanie dorobku twórczego patrona Biblioteki oraz wiedzy  o jego życiu,
3) rejestracja bibliograficzna piśmiennictwa dotyczącego województwa pomorskiego – opracowanie i publikowanie Bibliografii Pomorza Gdańskiego,
4) współdziałanie z innymi bibliotekami, instytucjami naukowymi i kulturalnymi, organizacjami i stowarzyszeniami w rozwijaniu i zaspokajaniu potrzeb oświatowych i kulturalnych mieszkańców województwa pomorskiego,
5) prowadzenie działalności instrukcyjno - metodycznej na rzecz samorządowych bibliotek publicznych w województwie pomorskim,
6) nadzór merytoryczny nad realizacją przez samorządowe biblioteki publiczne, zadań przewidzianych w ustawie o bibliotekach,

 

7) dokształcanie i doskonalenie zawodowe pracowników bibliotek oraz prowadzenie różnych form szkoleń, 
8) analizowanie stanu organizacji i rozmieszczenia bibliotek publicznych w województwie pomorskim. Przedstawienie organizatorom tych bibliotek  wniosków oraz propozycji zmian w tym zakresie,
9) prowadzenie działalności wydawniczej,
10) wykonywanie bibliotecznych zadań zleconych na podstawie odrębnych porozumień,
11)  prowadzenie wypożyczeń międzybibliotecznych,
12) prowadzenie praktyk zawodowych dla studentów bibliotekoznawstwa oraz słuchaczy pomaturalnych szkół bibliotekarskich,
13) współpraca z bibliotekami w kraju i za granicą w zakresie doskonalenia organizacyjnego i rozwijania działalności biblioteki.

 

Podstawowe zadania

Podstawowe zadania Biblioteki zawarte w  statucie WiMBP w Gdańsku
III. Podstawowe zadania Biblioteki
§ 6
Podstawowe zadania Biblioteki to:  1) gromadzenie, opracowywanie, przechowywanie i ochrona zbiorów bibliotecznych, zwłaszcza dotyczących regionu pomorskiego dokumentujących jego dorobek kulturalny, naukowy i gospodarczy,
2) realizacja potrzeb czytelników poprzez:  a) udostępnianie zbiorów,  b) działalność informacyjną,  c) organizowanie czytelnictwa i udostępnianie materiałów bibliotecznych ludziom niepełnosprawnym. Pomoc w organizowaniu obsługi bibliotecznej specjalnych grup użytkowników (pacjenci, pensjonariusze, więźniowie),  d) promowanie działalności i usług Biblioteki w grupach czytelniczych i w społecznościach lokalnych województwa pomorskiego,  e) badanie potrzeb czytelniczych różnych środowisk i społeczności województwa pomorskiego,  f) popularyzowanie książki i czytelnictwa,  g)  upowszechnianie dorobku literackiego twórców pomorskich,  h)  popularyzowanie dorobku twórczego patrona Biblioteki oraz wiedzy  o jego życiu,
3) rejestracja bibliograficzna piśmiennictwa dotyczącego województwa pomorskiego – opracowanie i publikowanie Bibliografii Pomorza Gdańskiego,
4) współdziałanie z innymi bibliotekami, instytucjami naukowymi i kulturalnymi, organizacjami i stowarzyszeniami w rozwijaniu i zaspokajaniu potrzeb oświatowych i kulturalnych mieszkańców województwa pomorskiego,
5) prowadzenie działalności instrukcyjno - metodycznej na rzecz samorządowych bibliotek publicznych w województwie pomorskim,
6) nadzór merytoryczny nad realizacją przez samorządowe biblioteki publiczne, zadań przewidzianych w ustawie o bibliotekach,
7) dokształcanie i doskonalenie zawodowe pracowników bibliotek oraz prowadzenie różnych form szkoleń, 
8) analizowanie stanu organizacji i rozmieszczenia bibliotek publicznych w województwie pomorskim. Przedstawienie organizatorom tych bibliotek  wniosków oraz propozycji zmian w tym zakresie,
9) prowadzenie działalności wydawniczej,
10) wykonywanie bibliotecznych zadań zleconych na podstawie odrębnych porozumień,
11)  prowadzenie wypożyczeń międzybibliotecznych,
12) prowadzenie praktyk zawodowych dla studentów bibliotekoznawstwa oraz słuchaczy pomaturalnych szkół bibliotekarskich,
13) współpraca z bibliotekami w kraju i za granicą w zakresie doskonalenia organizacyjnego i rozwijania działalności biblioteki.

 

Podstawowe zadania

Podstawowe zadania Biblioteki zawarte w  statucie WiMBP w Gdańsku
III. Podstawowe zadania Biblioteki
§ 6
Podstawowe zadania Biblioteki to: 
1) gromadzenie, opracowywanie, przechowywanie i ochrona zbiorów bibliotecznych, zwłaszcza dotyczących regionu pomorskiego dokumentujących jego dorobek kulturalny, naukowy i gospodarczy,
2) realizacja potrzeb czytelników poprzez:  a) udostępnianie zbiorów,  b) działalność informacyjną,  c) organizowanie czytelnictwa i udostępnianie materiałów bibliotecznych ludziom niepełnosprawnym. Pomoc w organizowaniu obsługi bibliotecznej specjalnych grup użytkowników (pacjenci, pensjonariusze, więźniowie),  d) promowanie działalności i usług Biblioteki w grupach czytelniczych i w społecznościach lokalnych województwa pomorskiego,  e) badanie potrzeb czytelniczych różnych środowisk i społeczności województwa pomorskiego,  f) popularyzowanie książki i czytelnictwa,  g)  upowszechnianie dorobku literackiego twórców pomorskich,  h)  popularyzowanie dorobku twórczego patrona Biblioteki oraz wiedzy  o jego życiu,
3) rejestracja bibliograficzna piśmiennictwa dotyczącego województwa pomorskiego – opracowanie i publikowanie Bibliografii Pomorza Gdańskiego,
4) współdziałanie z innymi bibliotekami, instytucjami naukowymi i kulturalnymi, organizacjami i stowarzyszeniami w rozwijaniu i zaspokajaniu potrzeb oświatowych i kulturalnych mieszkańców województwa pomorskiego,
5) prowadzenie działalności instrukcyjno - metodycznej na rzecz samorządowych bibliotek publicznych w województwie pomorskim,
6) nadzór merytoryczny nad realizacją przez samorządowe biblioteki publiczne, zadań przewidzianych w ustawie o bibliotekach,
7) dokształcanie i doskonalenie zawodowe pracowników bibliotek oraz prowadzenie różnych form szkoleń, 
8) analizowanie stanu organizacji i rozmieszczenia bibliotek publicznych w województwie pomorskim. Przedstawienie organizatorom tych bibliotek  wniosków oraz propozycji zmian w tym zakresie,
9) prowadzenie działalności wydawniczej,
10) wykonywanie bibliotecznych zadań zleconych na podstawie odrębnych porozumień,
11)  prowadzenie wypożyczeń międzybibliotecznych,
12) prowadzenie praktyk zawodowych dla studentów bibliotekoznawstwa oraz słuchaczy pomaturalnych szkół bibliotekarskich,
13) współpraca z bibliotekami w kraju i za granicą w zakresie doskonalenia organizacyjnego i rozwijania działalności biblioteki.

 

Podstawowe zadania

Podstawowe zadania Biblioteki zawarte w  statucie WiMBP w Gdańsku
III. Podstawowe zadania Biblioteki
§ 6
Podstawowe zadania Biblioteki to: 
1. gromadzenie, opracowywanie, przechowywanie i ochrona zbiorów bibliotecznych, zwłaszcza dotyczących regionu pomorskiego dokumentujących jego dorobek kulturalny, naukowy i gospodarczy,
2. realizacja potrzeb czytelników poprzez: 
a) udostępnianie zbiorów, 
b) działalność informacyjną, 
c) organizowanie czytelnictwa i udostępnianie materiałów bibliotecznych ludziom niepełnosprawnym. Pomoc w organizowaniu obsługi bibliotecznej specjalnych grup użytkowników (pacjenci, pensjonariusze, więźniowie), 
d) promowanie działalności i usług Biblioteki w grupach czytelniczych i w społecznościach lokalnych województwa pomorskiego, 
e) badanie potrzeb czytelniczych różnych środowisk i społeczności województwa pomorskiego, 
f) popularyzowanie książki i czytelnictwa,
g)  upowszechnianie dorobku literackiego twórców pomorskich, 
h)  popularyzowanie dorobku twórczego patrona Biblioteki oraz wiedzy  o jego życiu,
3) rejestracja bibliograficzna piśmiennictwa dotyczącego województwa pomorskiego – opracowanie i publikowanie Bibliografii Pomorza Gdańskiego,
4. współdziałanie z innymi bibliotekami, instytucjami naukowymi i kulturalnymi, organizacjami i stowarzyszeniami w rozwijaniu i zaspokajaniu potrzeb oświatowych i kulturalnych mieszkańców województwa pomorskiego,
5. prowadzenie działalności instrukcyjno - metodycznej na rzecz samorządowych bibliotek publicznych w województwie pomorskim,
6. nadzór merytoryczny nad realizacją przez samorządowe biblioteki publiczne, zadań przewidzianych w ustawie o bibliotekach,
7. dokształcanie i doskonalenie zawodowe pracowników bibliotek oraz prowadzenie różnych form szkoleń, 
8) analizowanie stanu organizacji i rozmieszczenia bibliotek publicznych w województwie pomorskim. Przedstawienie organizatorom tych bibliotek  wniosków oraz propozycji zmian w tym zakresie,
9. prowadzenie działalności wydawniczej,
10. wykonywanie bibliotecznych zadań zleconych na podstawie odrębnych porozumień,
11.  prowadzenie wypożyczeń międzybibliotecznych,
12. prowadzenie praktyk zawodowych dla studentów bibliotekoznawstwa oraz słuchaczy pomaturalnych szkół bibliotekarskich,
13. współpraca z bibliotekami w kraju i za granicą w zakresie doskonalenia organizacyjnego i rozwijania działalności biblioteki.

 

Podstawowe zadania

Podstawowe zadania Biblioteki zawarte w  statucie WiMBP w Gdańsku
III. Podstawowe zadania Biblioteki
§ 6
Podstawowe zadania Biblioteki to: 
1. gromadzenie, opracowywanie, przechowywanie i ochrona zbiorów bibliotecznych, zwłaszcza dotyczących regionu pomorskiego dokumentujących jego dorobek kulturalny, naukowy i gospodarczy,
2. realizacja potrzeb czytelników poprzez: 
a) udostępnianie zbiorów, 
b) działalność informacyjną, 
c) organizowanie czytelnictwa i udostępnianie materiałów bibliotecznych ludziom niepełnosprawnym. Pomoc w organizowaniu obsługi bibliotecznej specjalnych grup użytkowników (pacjenci, pensjonariusze, więźniowie), 
d) promowanie działalności i usług Biblioteki w grupach czytelniczych i w społecznościach lokalnych województwa pomorskiego, 
e) badanie potrzeb czytelniczych różnych środowisk i społeczności województwa pomorskiego, 
f) popularyzowanie książki i czytelnictwa,
g)  upowszechnianie dorobku literackiego twórców pomorskich, 
h)  popularyzowanie dorobku twórczego patrona Biblioteki oraz wiedzy  o jego życiu,
3) rejestracja bibliograficzna piśmiennictwa dotyczącego województwa pomorskiego – opracowanie i publikowanie Bibliografii Pomorza Gdańskiego,
4. współdziałanie z innymi bibliotekami, instytucjami naukowymi i kulturalnymi, organizacjami i stowarzyszeniami w rozwijaniu i zaspokajaniu potrzeb oświatowych i kulturalnych mieszkańców województwa pomorskiego,
5. prowadzenie działalności instrukcyjno - metodycznej na rzecz samorządowych bibliotek publicznych w województwie pomorskim,
6. nadzór merytoryczny nad realizacją przez samorządowe biblioteki publiczne, zadań przewidzianych w ustawie o bibliotekach,
7. dokształcanie i doskonalenie zawodowe pracowników bibliotek oraz prowadzenie różnych form szkoleń, 
8) analizowanie stanu organizacji i rozmieszczenia bibliotek publicznych w województwie pomorskim. Przedstawienie organizatorom tych bibliotek  wniosków oraz propozycji zmian w tym zakresie,
9. prowadzenie działalności wydawniczej,
10. wykonywanie bibliotecznych zadań zleconych na podstawie odrębnych porozumień,
11.  prowadzenie wypożyczeń międzybibliotecznych,
12. prowadzenie praktyk zawodowych dla studentów bibliotekoznawstwa oraz słuchaczy pomaturalnych szkół bibliotekarskich,
13. współpraca z bibliotekami w kraju i za granicą w zakresie doskonalenia organizacyjnego i rozwijania działalności biblioteki.

 

Podstawowe zadania

Podstawowe zadania Biblioteki zawarte w  statucie WiMBP w Gdańsku
III. Podstawowe zadania Biblioteki
§ 6
Podstawowe zadania Biblioteki to: 
1. gromadzenie, opracowywanie, przechowywanie i ochrona zbiorów bibliotecznych, zwłaszcza dotyczących regionu pomorskiego dokumentujących jego dorobek kulturalny, naukowy i gospodarczy,
2. realizacja potrzeb czytelników poprzez: 
a) udostępnianie zbiorów, 
b) działalność informacyjną, 
c) organizowanie czytelnictwa i udostępnianie materiałów bibliotecznych ludziom niepełnosprawnym. Pomoc w organizowaniu obsługi bibliotecznej specjalnych grup użytkowników (pacjenci, pensjonariusze, więźniowie), 
d) promowanie działalności i usług Biblioteki w grupach czytelniczych i w społecznościach lokalnych województwa pomorskiego, 
e) badanie potrzeb czytelniczych różnych środowisk i społeczności województwa pomorskiego, 
f) popularyzowanie książki i czytelnictwa,
g)  upowszechnianie dorobku literackiego twórców pomorskich, 
h)  popularyzowanie dorobku twórczego patrona Biblioteki oraz wiedzy  o jego życiu,
3) rejestracja bibliograficzna piśmiennictwa dotyczącego województwa pomorskiego – opracowanie i publikowanie Bibliografii Pomorza Gdańskiego,
4. współdziałanie z innymi bibliotekami, instytucjami naukowymi i kulturalnymi, organizacjami i stowarzyszeniami w rozwijaniu i zaspokajaniu potrzeb oświatowych i kulturalnych mieszkańców województwa pomorskiego,
5. prowadzenie działalności instrukcyjno - metodycznej na rzecz samorządowych bibliotek publicznych w województwie pomorskim,
6. nadzór merytoryczny nad realizacją przez samorządowe biblioteki publiczne, zadań przewidzianych w ustawie o bibliotekach,
7. dokształcanie i doskonalenie zawodowe pracowników bibliotek oraz prowadzenie różnych form szkoleń, 
8) analizowanie stanu organizacji i rozmieszczenia bibliotek publicznych w województwie pomorskim. Przedstawienie organizatorom tych bibliotek  wniosków oraz propozycji zmian w tym zakresie,
9. prowadzenie działalności wydawniczej,
10. wykonywanie bibliotecznych zadań zleconych na podstawie odrębnych porozumień,
11.  prowadzenie wypożyczeń międzybibliotecznych,
12. prowadzenie praktyk zawodowych dla studentów bibliotekoznawstwa oraz słuchaczy pomaturalnych szkół bibliotekarskich,
13. współpraca z bibliotekami w kraju i za granicą w zakresie doskonalenia organizacyjnego i rozwijania działalności biblioteki.

 

Podstawowe zadania

Podstawowe zadania Biblioteki zawarte w statucie WiMBP w Gdańsku
III. Podstawowe zadania Biblioteki
§ 6
Podstawowe zadania Biblioteki to:
1. gromadzenie, opracowywanie, przechowywanie i ochrona zbiorów bibliotecznych, zwłaszcza dotyczących regionu pomorskiego dokumentujących jego dorobek kulturalny, naukowy i gospodarczy,
2. realizacja potrzeb czytelników poprzez:
a) udostępnianie zbiorów,
b) działalność informacyjną,
c) organizowanie czytelnictwa i udostępnianie materiałów bibliotecznych ludziom niepełnosprawnym. Pomoc w organizowaniu obsługi bibliotecznej specjalnych grup użytkowników (pacjenci, pensjonariusze, więźniowie),
d) promowanie działalności i usług Biblioteki w grupach czytelniczych i w społecznościach lokalnych województwa pomorskiego,
e) badanie potrzeb czytelniczych różnych środowisk i społeczności województwa pomorskiego,
f) popularyzowanie książki i czytelnictwa,
g) upowszechnianie dorobku literackiego twórców pomorskich,
h) popularyzowanie dorobku twórczego patrona Biblioteki oraz wiedzy o jego życiu,
3) rejestracja bibliograficzna piśmiennictwa dotyczącego województwa pomorskiego – opracowanie i publikowanie Bibliografii Pomorza Gdańskiego,
4. współdziałanie z innymi bibliotekami, instytucjami naukowymi i kulturalnymi, organizacjami i stowarzyszeniami w rozwijaniu i zaspokajaniu potrzeb oświatowych i kulturalnych mieszkańców województwa pomorskiego,
5. prowadzenie działalności instrukcyjno - metodycznej na rzecz samorządowych bibliotek publicznych w województwie pomorskim,
6. nadzór merytoryczny nad realizacją przez samorządowe biblioteki publiczne, zadań przewidzianych w ustawie o bibliotekach,
7. dokształcanie i doskonalenie zawodowe pracowników bibliotek oraz prowadzenie różnych form szkoleń,
8) analizowanie stanu organizacji i rozmieszczenia bibliotek publicznych w województwie pomorskim. Przedstawienie organizatorom tych bibliotek wniosków oraz propozycji zmian w tym zakresie,
9. prowadzenie działalności wydawniczej,
10. wykonywanie bibliotecznych zadań zleconych na podstawie odrębnych porozumień,
11. prowadzenie wypożyczeń międzybibliotecznych,
12. prowadzenie praktyk zawodowych dla studentów bibliotekoznawstwa oraz słuchaczy pomaturalnych szkół bibliotekarskich,
13. współpraca z bibliotekami w kraju i za granicą w zakresie doskonalenia organizacyjnego i rozwijania działalności biblioteki.

Podstawowe zadania

Podstawowe zadania Biblioteki zawarte w  statucie WiMBP w Gdańsku

III. Podstawowe zadania Biblioteki

§ 6

Podstawowe zadania Biblioteki to: 

1. gromadzenie, opracowywanie, przechowywanie i ochrona zbiorów bibliotecznych, zwłaszcza dotyczących regionu pomorskiego dokumentujących jego dorobek kulturalny, naukowy i gospodarczy,

2. realizacja potrzeb czytelników poprzez: 

a) udostępnianie zbiorów, 

b) działalność informacyjną, 

c) organizowanie czytelnictwa i udostępnianie materiałów bibliotecznych ludziom niepełnosprawnym. Pomoc w organizowaniu obsługi bibliotecznej specjalnych grup użytkowników (pacjenci, pensjonariusze, więźniowie), 

d) promowanie działalności i usług Biblioteki w grupach czytelniczych i w społecznościach lokalnych województwa pomorskiego, 

e) badanie potrzeb czytelniczych różnych środowisk i społeczności województwa pomorskiego, 

f) popularyzowanie książki i czytelnictwa,

g)  upowszechnianie dorobku literackiego twórców pomorskich, 

h)  popularyzowanie dorobku twórczego patrona Biblioteki oraz wiedzy  o jego życiu,

3) rejestracja bibliograficzna piśmiennictwa dotyczącego województwa pomorskiego – opracowanie i publikowanie Bibliografii Pomorza Gdańskiego,

4. współdziałanie z innymi bibliotekami, instytucjami naukowymi i kulturalnymi, organizacjami i stowarzyszeniami w rozwijaniu i zaspokajaniu potrzeb oświatowych i kulturalnych mieszkańców województwa pomorskiego,

5. prowadzenie działalności instrukcyjno - metodycznej na rzecz samorządowych bibliotek publicznych w województwie pomorskim,

6. nadzór merytoryczny nad realizacją przez samorządowe biblioteki publiczne, zadań przewidzianych w ustawie o bibliotekach,

7. dokształcanie i doskonalenie zawodowe pracowników bibliotek oraz prowadzenie różnych form szkoleń, 

8) analizowanie stanu organizacji i rozmieszczenia bibliotek publicznych w województwie pomorskim. Przedstawienie organizatorom tych bibliotek  wniosków oraz propozycji zmian w tym zakresie,

9. prowadzenie działalności wydawniczej,

10. wykonywanie bibliotecznych zadań zleconych na podstawie odrębnych porozumień,

11.  prowadzenie wypożyczeń międzybibliotecznych,

12. prowadzenie praktyk zawodowych dla studentów bibliotekoznawstwa oraz słuchaczy pomaturalnych szkół bibliotekarskich,

13. współpraca z bibliotekami w kraju i za granicą w zakresie doskonalenia organizacyjnego i rozwijania działalności biblioteki.

 

Podstawowe zadania

Podstawowe zadania Biblioteki zawarte w statucie WiMBP w Gdańsku
III. Podstawowe zadania Biblioteki
§ 6
Podstawowe zadania Biblioteki to:
1. gromadzenie, opracowywanie, przechowywanie i ochrona zbiorów bibliotecznych, zwłaszcza dotyczących regionu pomorskiego dokumentujących jego dorobek kulturalny, naukowy i gospodarczy,
2. realizacja potrzeb czytelników poprzez:
a) udostępnianie zbiorów,
b) działalność informacyjną,
c) organizowanie czytelnictwa i udostępnianie materiałów bibliotecznych ludziom niepełnosprawnym. Pomoc w organizowaniu obsługi bibliotecznej specjalnych grup użytkowników (pacjenci, pensjonariusze, więźniowie),
d) promowanie działalności i usług Biblioteki w grupach czytelniczych i w społecznościach lokalnych województwa pomorskiego,
e) badanie potrzeb czytelniczych różnych środowisk i społeczności województwa pomorskiego,
f) popularyzowanie książki i czytelnictwa,
g) upowszechnianie dorobku literackiego twórców pomorskich,
h) popularyzowanie dorobku twórczego patrona Biblioteki oraz wiedzy o jego życiu,
3) rejestracja bibliograficzna piśmiennictwa dotyczącego województwa pomorskiego – opracowanie i publikowanie Bibliografii Pomorza Gdańskiego,
4. współdziałanie z innymi bibliotekami, instytucjami naukowymi i kulturalnymi, organizacjami i stowarzyszeniami w rozwijaniu i zaspokajaniu potrzeb oświatowych i kulturalnych mieszkańców województwa pomorskiego,
5. prowadzenie działalności instrukcyjno - metodycznej na rzecz samorządowych bibliotek publicznych w województwie pomorskim,
6. nadzór merytoryczny nad realizacją przez samorządowe biblioteki publiczne, zadań przewidzianych w ustawie o bibliotekach,
7. dokształcanie i doskonalenie zawodowe pracowników bibliotek oraz prowadzenie różnych form szkoleń,
8) analizowanie stanu organizacji i rozmieszczenia bibliotek publicznych w województwie pomorskim. Przedstawienie organizatorom tych bibliotek wniosków oraz propozycji zmian w tym zakresie,
9. prowadzenie działalności wydawniczej,
10. wykonywanie bibliotecznych zadań zleconych na podstawie odrębnych porozumień,
11. prowadzenie wypożyczeń międzybibliotecznych,
12. prowadzenie praktyk zawodowych dla studentów bibliotekoznawstwa oraz słuchaczy pomaturalnych szkół bibliotekarskich,
13. współpraca z bibliotekami w kraju i za granicą w zakresie doskonalenia organizacyjnego i rozwijania działalności biblioteki.